Politik

Politik og retningslinjer for KLG håndbold

Denne politik fastlægger KLG´s overordnede retningslinjer med det formål at sikre, at kerneværdierne Kammeratskab, Leg og Glæde  bliver effektivt videreformidlet og efterlevet i hele organisationen.


For at sikre, at vores politik altid afspejler de aktuelle forhold og bedst mulige praksisser, vil den blive revideret og opdateret mindst én gang årligt.


Eventuelle nye punkter eller ændringer, som vedtages under bestyrelsesmøder, vil blive dokumenteret i referater fra disse møder. Disse referater vil være tilgængelige for alle relevante parter og opbevares i SharePoint i overensstemmelse med GDPR-reglerne.


Det er vigtigt at understrege, at politikkens retningslinjer gælder for alle medlemmer, trænere, frivillige og andre involverede i KLG Håndbold. Vi forventer, at alle bidrager til at opretholde og fremme disse værdier i deres daglige engagement i klubben.

Bestyrelsen

Sammensætningen af KLG´s bestyrelse skal som minimum omfatte en formand, en næstformand og en kasserer. For at optimere styringen og koordinationen i klubben, kan det være fordelagtigt at tildele specifikke ansvarsområder eller roller inden for bestyrelsen, fx en sponsoransvarlig.

 

Bestyrelsens primære opgave er at definere KLG´s kerneværdier og sikre, at disse værdier bliver efterlevet i hele organisationen. For at effektivisere arbejdet og fordele arbejdsbyrden, har bestyrelsen mulighed for at delegere opgaver og ansvarsområder til eksempelvis et aktivitetsudvalg eller en sportslig konsulent. Dette fremmer både en bedre arbejdsfordeling og en mere effektiv vidensdeling.

 

Alle, der er aktive i ansvarsroller inden for KLG, vil få tildelt adgang til relevante Microsoft-produkter for håndtering og opbevaring af materiale. Dette sikrer en ensartet og effektiv styring af informationer i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Derudover vil værktøjssystemer som Conventus og Holdsport blive anvendt, hvilket yderligere sikrer, at GDPR-reglerne overholdes i al kommunikation og datahåndtering.

Aktivitetsudvalg

Formålet med aktivitetsudvalget i KLG Håndbold er at arrangere sociale aktiviteter og arrangementer, der supplerer den almindelige håndboldtræning. Disse aktiviteter skal fremme klubbens kerneværdier: Kammeratskab, Leg og Glæde.

 

Grundlaget for alle sociale arrangementer og aktiviteter er, at de skal være økonomisk forsvarlige. Dette betyder, at mens en aktivitet godt kan arrangeres med et økonomisk underskud, skal alle aktiviteter overordnet set være selvbærende gennem deltagerbetaling.

 

Aktivitetsudvalget er ansvarlig for at udarbejde et budget for hvert enkelt arrangement og et årligt samlet budget. Disse budgetter skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Udvalget har desuden ansvaret for at sikre tilstrækkelige ressourcer, enten gennem egen indsats eller ved hjælp af frivillige, til afvikling af de planlagte arrangementer.

 

Yderligere opgaver for aktivitetsudvalget inkluderer:

- Deltagelse i opstartsmøder, hvor der indhentes børneattester for alle trænere og frivillige.

- Udarbejdelse af drejebøger for alle aktiviteter samt sikker opbevaring af data.

- Organisation af kåringer og lignende events.

 

Aktivitetsudvalget søger at inddrage frivillige forældre fra hver årgang. Ved sæsonens start afholdes informationsmøder for forældre, hvor de kan blive informeret om udvalgets arbejde og tilmelde sig som frivillige. Vi tror på, at "flere hænder gør arbejdet lettere" og byder alle hjælpere velkommen.

Trænere i KLG

I KLG Håndboldklub værner vi om vores kerneværdier: Kammeratskab, Leg og Glæde. Alle vores trænere, holdledere og øvrige frivillige spiller en central rolle i at sikre, at disse værdier efterleves i hverdagen.

 

Som en del af vores forpligtelse til et sikkert og trygt miljø for vores medlemmer, er det obligatorisk for alle trænere, holdledere og frivillige at afgive børneattest.

 

Trænere og holdledere har ansvaret for at udarbejde en årsplan for holdet. Denne plan skal indeholde en række praktiske elementer, herunder:

- Forældrenes tider ved dommerbordet.

- Planlægning af forældrekørsel til kampe, inklusiv transport af træneren.

- Koordinering af frugt- og kageordning, hvis dette arrangeres af forældrene.

 

Det ligger i forældrenes ansvar at bytte indbyrdes med kørsel eller dommerbordstider, hvis de bliver forhindret. Forældrene opfordres også til at koordinere indbyrdes omkring frugt- og kageordningen.

 

Alle vores trænere er frivillige, og i anerkendelse af deres indsats og dedikation, tilbyder klubben dem klubdragt samt shorts og t-shirt.

 

Vi forventer, at vores trænere og holdledere fungerer som positive rollemodeller for klubbens medlemmer, både under træning og i forbindelse med turneringer, stævner og udflugter.

 

Det er gennem disse samarbejder og forpligtelser, at vi i KLG Håndboldklub opretholder et miljø, hvor vores værdier trives, og alle medlemmer kan udvikle sig både på og uden for banen.

Træning og holdinddeling

For at bevare KLG´s værdier er det vigtigt, at medlemmer og spillere får mulighed for at udvikle sig og trives inden for deres egen aldersgruppe. Derfor er hovedreglen, at alle medlemmer og spillere primært træner inden for egen aldersgruppe.

 

I særlige tilfælde, og kun i sidste halvdel af sæsonen, dvs. efter jul, kan der gives tilladelse til, at en spiller træner sammen med en højere årgang. Det er dog essentielt, at dette sker uden at påvirke spillerens oprindelige årgangshold negativt.

 

For at en spiller kan begynde at træne med en højere årgang efter jul, kræver det et klart ønske fra både spilleren selv, spillerens forældre og de involverede trænere. Dette sikrer, at beslutningen tages med spillerens bedste interesser for øje og i samarbejde med alle relevante parter.

 

I tilfælde af en akut kampsituation, hvor det er nødvendigt at stille hold, og det ikke er muligt med eksisterende spillere, kan trænerne arrangere at få hjælp fra en yngre årgang. Dette bør dog kun ske i undtagelsestilfælde, og det må ikke have en negativ indvirkning på det hold, hvorfra spilleren lånes. Alle andre situationer, der involverer ændringer i holdinddeling eller træningsstruktur, kræver godkendelse fra bestyrelsen.

Turneringer / stævner / udflugter

I KLG Håndboldklub er deltagelse i turneringer og stævner en vigtig del af vores sportslige aktiviteter. Derfor deltager alle vores hold som standard i turneringer og stævner inden for en radius af ca. 75 km flere gange årligt.

 

For vores U15- og U17-hold arrangerer vi årligt en udlandstur, som typisk går skiftevis til destinationer som f.eks. Prag og Holland. Finansieringen af disse turneringer og stævner sker primært gennem deltagergebyrer. KLG dækker holdgebyret, deltagergebyret for op til 1½ træner, samt eventuel buskørsel inden for Danmarks grænser.

 

Dermed er standarden, at klubben betaler for 1½ træner per turnering eller stævne. Skulle der være behov for yderligere trænere, skal disse udgifter dækkes af deltagergebyrerne. I særlige tilfælde kan der dog søges om dispensation fra bestyrelsen.

 

Desuden kan KLG, efter bestyrelsens godkendelse, vælge at dække udgifter for særlige deltagere, som normalt får deres holdkontingent dækket af kommunale tilskud, hvis ikke disse tilskud også dækker deltagergebyrer til arrangementer.

 

Alle hold i KLG tilbydes et tilskud på 25 kr. pr. sæson (sommer og vinter), som kan anvendes til fælles arrangementer eller udflugter, der styrker vores kerneværdier. Dette tilskud gives proaktivt, forudsat at trænerens anmodning herom er forhåndsgodkendt af kassereren. Det er vigtigt, at der altid spørges først, før tilskuddet anvendes.

 

Gennem disse retningslinjer og støtteforanstaltninger sikrer vi, at vores medlemmer får rige muligheder for sportslig og social udvikling, samtidig med at vi opretholder og fremmer KLG Håndboldklubs værdier.

Det er vores mål at sikre, at alle spillere har de bedste muligheder for udvikling og succes, samtidig med at de oplever et sikkert og støttende miljø.

Udstyr

Alle trænere for U11-hold og opefter i KLG Håndboldklub får tildelt en trænertaske, der er udstyret med materialer tilpasset det specifikke holds behov. Det er trænerens ansvar at holde øje med indholdet i tasken og rettidigt informere kassereren, når materialerne nærmer sig opbrug. Dette sikrer, at nye forsyninger kan indkøbes og uddeles uden forsinkelse.

 

Ved starten af hver sæson sørger bestyrelsen for, at trænertaskerne bliver genopfyldt. Øvrige indkøb af materialer, herunder tøj, bolde, harpiks, tape og andre nødvendigheder, kræver forudgående godkendelse fra kassereren. Kassereren vil også sørge for, at vores leverandør, Sport24, løbende bliver orienteret om disse indkøb.

 

Denne procedure sikrer en effektiv og ansvarlig håndtering af klubbens ressourcer, samtidig med at det sikres, at alle hold er veludstyrede til træning og kampe.

Gaver

Konfirmation

- KLG ønsker at anerkende vores håndboldspilleres særlige begivenheder. Derfor vil klubben give et kort til alle vores håndboldspillere, der fejrer deres konfirmation.

- For vores unge trænere, der bliver konfirmeret, går vi et skridt videre: Ud over et kort, vil de modtage en gave fra KLG til en værdi af 200 kr. som en ekstra anerkendelse af deres dedikation og arbejde.

 

Årsafslutning

- Ved sæsonens afslutning ønsker vi at vise vores taknemmelighed over for alle vores frivillige, inklusive trænere og holdledere. De vil hver især modtage en takkegave til en værdi af omkring 100 kr.

- Vores unge trænere, som har ydet en ekstra indsats gennem sæsonen, vil blive belønnet med et gavekort til en værdi af ca. 400 kr. Dette er en måde for os at udtrykke vores særlige tak for deres engagement og hårdt arbejde.

 

Disse gestusser er udtryk for KLG´s påskønnelse og anerkendelse af de medlemmer, der bidrager til vores fællesskab, både på og uden for banen.

Sponsorater og fonde

Som bestyrelse i KLG Håndboldklub har vi besluttet at udnævne dedikerede ansvarlige for at søge sponsorater, legater og fonde. Disse ansvarlige vil have til opgave at identificere og ansøge relevante finansielle støttemuligheder, der kan bidrage til klubbens drift og udvikling.

 

De udpegede ansvarlige vil arbejde tæt sammen med bestyrelsen for at sikre, at ansøgningerne stemmer overens med klubbens mål og behov. De vil også være ansvarlige for at opbygge og vedligeholde relationer med potentielle og eksisterende sponsorer samt fondsrepræsentanter.

 

Dette skridt er en del af vores bestræbelser på at sikre klubbens finansielle stabilitet og fremme vores muligheder for vækst og udvikling. 

Dommere

KLG Håndbold har ansvaret for at sikre, at der er tilstrækkeligt med dommere tilgængelige til alle hjemmekampe for vores U11-hold og yngre. Dette gælder for alle spilniveauer undtagen A-rækken. For kampe i A-rækken følges procedurerne, der er fastsat af den overordnede håndboldorganisation.

 

Vores forpligtelse til at stille med dommere til disse kampe er en vigtig del af at sikre en retfærdig, sikker og velfungerende kampafvikling for vores unge spillere.


Hjemmeside og Facebook

Som bestyrelse i KLG Håndbold understreger vi vigtigheden af effektiv kommunikation inden for vores klub. Vores primære kommunikationskanaler er e-mail, Holdsport og vores officielle hjemmeside, www.klg-haandbold.dk hvor medlemmer og interessenter kan holde sig orienteret om klubbens aktiviteter og opdateringer.

 

For yderligere information og opdateringer, benytter vi også vores Facebook-side "KLG Håndbold" samt gruppen "Trænere og frivillige i KLG Håndbold". Disse platforme vil også indeholde relevante informationer om klubben.

 

Vi anerkender og tillader, at de enkelte hold opretter deres egne Facebook-grupper for at facilitere holdspecifik kommunikation. Det er dog vigtigt at bemærke, at KLG Håndbold ikke kan påtage sig ansvar for rigtigheden af informationer eller indhold, herunder billeder, der deles på disse holdspecifikke sider.

 

For at sikre overholdelse af vores værdier og standarder for god tone på sociale medier, opfordrer vi kraftigt til, at der i hver af disse grupper er mindst én repræsentant fra klubben. Denne repræsentant vil have til opgave at overvåge kommunikationen og sikre, at den er i tråd med KLG Håndbolds retningslinjer og etik. 

Retningslinjer for klubbens brug af billeder på hjemmesider og Facebook

Som bestyrelse i KLG Håndboldklub er det vores ansvar at sikre, at vi overholder gældende regler for offentliggørelse af billeder på internettet, som fastlagt af Datatilsynet.

 

Ifølge disse regler er det generelt tilladt at offentliggøre situationsbilleder på nettet uden særskilt samtykke. Situationsbilleder omfatter typisk billeder taget i offentlige sammenhænge, såsom under en kamp eller en træning. Derimod kræver portrætbilleder, hvor enkeltpersoner er hovedfokus, udtrykkeligt samtykke fra den afbildede person. For børn under 15 år er det nødvendigt at indhente samtykke fra forældrene.

 

I KLG Håndbold forpligter vi os til at overholde disse regler, og dette gælder også for billeder, der offentliggøres på vores hjemmeside.

 

Skulle du finde et billede på vores hjemmeside, som du ikke ønsker skal være offentliggjort, beder vi dig venligst kontakte os på admin@klg-haandbold.dk. Vi vil da hurtigst muligt sørge for, at billedet bliver fjernet.

 

Det er vigtigt for os at respektere individets privatliv og rettigheder, og vi tager alle henvendelser omkring billeder alvorligt og handler i overensstemmelse hermed.