Om KLG Håndbold

KLG Håndbold har hjemmebane i ALPI Hallerne i Lind ved Herning.

Vi har oversat KLG til Kammeratskab, Leg og Glæde, og lader disse tre ord gennemsyre alt, hvad vi tænker og gør. De engagerede og motiverede trænerteams træner ugentligt håndboldtossede piger og drenge i alle aldre. Her er de yngste medlemmer helt ned til 1-års alderen på mor-far-barn holdet, og de ældste spiller på dame- og herreseniorholdene.

Fundamentet for KLG Håndbold skal være en stor børne- og ungdomsafdeling, hvor der er plads til alle.

I 2017 blev KLG Håndbold kåret til “Årets håndboldforening 2016/2017” i JHF Kreds 3 og til “Årets Idrætsforening 2016” i Herning Kommune.

I 2018 endte vi som én af de tre nominerede til “Årets Håndbold Forening 2018”, der blev uddelt til Årets Håndbold Award 2018 i Viborg.

Vision, mission og værdier

Vision

I samarbejde med andre ildsjæle i Lind er det bestyrelsens intention, at opbygge en håndboldafdeling hvor udgangspunktet er et forpligtende fællesskab.
Fundamentet for KLG Håndbold skal være en stor børne- og ungdomsafdeling, hvor der er plads til alle.
De sportslige tilbud skal uafhængigt af medlemmernes alder og ambitioner til enhver tid matche deres ønsker, og alle skal have kvalitet i træningen.

Mission

Der vil blive etableret tilbagevendende arrangementer, som kan være med til at skabe en kultur i foreningen, hvor alle uanset alder lærer at bidrage til fællesskabet.
Bestyrelsen vil sammen med det lokale erhvervsliv skabe et solidt økonomisk ståsted, der sikrer mulighed for at give medlemmerne interessante oplevelser både på og uden for banen.
KLG Håndbold vil sikre uddannelse af alle dem, der ønsker at bidrage ved træning og kamp.

Værdier

Kammeratskab

Vi vil aktivt være med til at knytte Kammeratskaber på tværs af byens daginstitutioner og skoler, mellem piger og drenge, kvinder og mænd og på tværs af aldersskel.

Leg

Vi vil aktivt sikre, at alle børn i foreningen har en bold at Lege med i træningen, og at der skal være plads til, at læring også kan ske gennem Leg.

Glæde

Alle frivillige vil gøre en aktiv indsats for, at alle medlemmer uanset alder går hjem fra træningen mindst lige så Glade, som da de trådte ind i hallen.

Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er KLG Håndbold med hjemsted i ALPI Hallerne, Kollundvej 33, 7400 Herning. KLG Håndbold er tilsluttet Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI, afd. Midtjylland) og paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning Kommune ”Idrætsrådet i Herning Kommune”. Endvidere er foreningen tilknyttet KLG Fællesbestyrelsen efter gældende vedtægter for fællesbestyrelsen.

§2 Foreningens formål

KLG Håndbolds formål er at give mulighed for at dyrke håndbold i Lind og gennem udøvelse af denne idræt og andre kulturelle aktiviteter at fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

§3 Foreningens juridiske forhold

KLG Håndbold har egne vedtægter og fremstår som en juridisk og økonomisk selvstændig forening. Foreningen er medlem af KLG Fællesforeningen efter gældende vedtægter for Fællesbestyrelsen.

KLG Håndbold ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af KLG Håndbold indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved KLG Håndbolds formue. Blandt de til bestyrelsen valgte medlemmer vælger bestyrelsen selv dennes formand.

§4 Foreningens ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 1-2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år er medlemmer på valg. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og andre tillidsposter. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen fører fortsat tilsyn med og følger løbende op på underudvalg og arbejdsgruppers håndtering af opgaverne. Bestyrelsen er dog berettiget til at uddelegere ansvaret for opgavernes håndtering til disse underudvalg og arbejdsgrupper.

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møde. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Enhver fysisk myndig person er valgbar til foreningens bestyrelse.

Foreningen tegnes ud af til ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån, samt ved andre væsentlige eller usædvanlige dispositioner, tegnes foreningen gennem en samlet bestyrelse.

§5 Medlemmer

Som medlemmer optages børn, unge og voksne, der ønsker at dyrke håndbold.

Der kan i foreningen optages passive medlemmer. Forældre, der ikke selv er aktive, som har børn under 16 år, som er aktive medlemmer i foreningen, optages pr. automatik som passive medlemmer. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen på lige fod med aktive medlemmer. Børn under 16 år har ikke selvstændig stemmeret på generalforsamlingen og skal således eventuelt stemme gennem forældre. Uanset at begge forældre til et barn under 16 år er registreret som passive medlemmer og som følge heraf har stemmeret på generalforsamlingen, har de dog alene en stemme tilsammen på generalforsamlingen.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Forældre til et aktivt medlem bliver automatisk opfattet som passive medlemmer fra det øjeblik, deres barn har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Allerede erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

Alle medlemmer skal vedkende sig KLG Håndbolds vedtægter og de eventuelle yderligere retningslinjer og værdigrundlag, der måtte være gældende for danske gymnastik- og idrætsforeninger. Vælger et medlem at handle i strid med de retningslinjer eller værdigrundlaget, kan bestyrelsen træffe beslutning om at ekskludere et medlem fra foreningen.

§6 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år senest medio marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel ved brev/mail til aktive og registrerede passive medlemmer med angivelse af dagsorden. Sker indkaldelse ved brev/mail er bestyrelsen berettiget til at anvende den af medlemmets seneste opgivne adresse/mail. Det er det enkelte medlems ansvar at ajourføre disse oplysninger.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, idet det præciseres, at forældre, der har status som passivt medlem, jf. vedtægtens § 5, automatisk har stemmeret på vegne deres børn registreret som aktive medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag (hvis nogle)
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Der udpeges repræsentanter til ALPI Hallernes repræsentantskab
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Dirigenten drager omsorg for, at der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten.

§8 Deltagelse i ALPI Hallernes repræsentantskab

På foreningens ordinære generalforsamling vælges 2 repræsentanter til ALPI Hallernes repræsentantskab, og disse udpeges for et år af gangen.

§9 Foreningens æresmedlemmer

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der kan deltage i alle KLG Håndbolds aktiviteter, herunder generalforsamlingen, og æresmedlemmerne har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemskab er gratis for alle æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan alene udpeges personer, der igennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for KLG Håndbold.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når formanden eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Anmodningen skal foreligge skriftligt og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne i foreningen fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom.
I begge tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodning er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og generalforsamlingen afvikles i øvrigt efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§11 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§12 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1.1 – 31.12.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§13 Foreningens opløsning/nedlæggelse

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§14 Datering

Således vedtaget på KLG Håndbolds generalforsamlingen 23. maj 2016.

Praktiske informationer

Bolde

Der spilles med følgende boldstørrelser fra U10 og op:
U10 piger – Str. 0
U10 drenge – Str. 0
U12 piger – str. 0
U12 drenge – str. 1
U14 piger – Str. 1½
U14 drenge – Str. 2
U16 piger – Str. 2
U16 drenge – Str. 3
U18 piger – Str. 2
U18 drenge – Str. 3
Damesenior – str. 2
Herresenior – str. 3

Hjemmeside og Facebook

KLG Håndbolds primære kommunikationskanal er via mail eller internettet. På hjemmesiden klg-haandbold.dk kan du holde dig orienteret om, hvad der sker i KLG Håndbold.

Herudover bruger vi aktivt facebook-siderne KLG Håndbold og Den 8. spiller i KLG Håndbold. På disse sider vil relevante informationer vedr. KLG Håndbold være tilgængelige.

Nogle hold opretter desuden egen facebook gruppe, hvor de deler forskellige informationer. KLG Håndbold påtager sig intet ansvar for rigtigheden af information på disse sider. Ligeledes kan klubben ikke gøres ansvarlig for billeder eller andet indhold, der lægges ind på disse sider. En repræsentant fra klubben er medlem af siderne, og vil i tilfælde af uegnet materiale sortere i indholdet på siden, men kan ikke gøres ansvarlig. Vi opfordrer generelt til en god tone på de sociale medier.

Forældre som tidtagere

Dommerbordet skal bemandes af repræsentanter fra den klub der har hjemmebane. Dommerbordet bemandes således, at det hold der spiller, selv er ansvarlig for at finde egnede personer til at varetage opgaven. Trænerteamet for det enkelte hold har behov for forældrenes hjælp til at sidde som tidtagere.

Som tidtager er man dommerens forlængede arm, og har ansvaret for kontrol af spilletiden, udvisningstiden for udviste spillere og korrekt registrering af scoringer.

Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse og betaling af kontingent foretages online på hjemmesiden under menupunktet ”Tilmelding”. Der kan betales med Dankort og Visa/Dankort.

Sidste frist for betaling af kontingent er den 15. september. Starter du senere, skal kontingent senest betales, når du har deltaget i træningen tre-fire gange. Spillere der ikke overholder betalingsfristen, vil ikke være spilleberettiget til turneringen.

Husk du må gerne komme og træne med tre-fire gange, for at se om håndbold er noget for dig, det koster ikke noget!

Kontingentsatser 2018/2019

Mor, far og barn 125 kr.
U6 Mix 475 kr.
U8 Mix 475 kr.
U10 Piger/Drenge 700 kr.
U12 Piger/Drenge 800 kr.
U14 Piger/Drenge 900 kr.
U16 Piger/Drenge 950 kr.
U18 Piger/Drenge 1000 kr.
Kidz 600 kr.
Senior 1100 kr.

Klubdragt

KLG Håndbolds klubdragt fra hummel kan ses i ALPI Hallernes cafe, og bestilles online hos Intersport i Herning. Vejledning til bestilling udleveres af holdets træner, men kan også findes her.

Retningslinjer for klubbens brug af billeder på hjemmesider og Facebook

Datatilsynet har fastlagt rammerne for offentliggørelse af billeder på Internettet. Grundlæggende er det tilladt at lægge situationsbilleder på nettet uden samtykke, hvorimod portrætbilleder kræver tilladelse fra personen på billedet, og for børn under 15 år forældrenes tilladelse.

Vi vil naturligvis overholde disse regler her på siden, og håber, at I også synes, det er sjovt at se billeder fra klubbens arrangementer og holdenes kampe.

Skulle du alligevel finde et billede, du ikke ønsker offentliggjort her på siden, kan du sende en e-mail til KLG Håndbolds webmaster (Daniel Godsk Stagsted), som vil sørge for, at det bliver fjernet.

Spilletøj

KLG Håndbold indkøber spilletøj til alle hold fra U10 og ældre, som skal bruges til turneringskampe og stævner. Vask af spilletøjet fordeles mellem spillerne gennem sæsonen. Det er meget vigtigt at shorts og T-shirts ikke vaskes sammen. På grund af reklametryk på tøjet SKAL det ALTID vaskes med vrangen ud.

For U6 Mix og U8 Mix bliver der mulighed for at bestille et personligt spillesæt med navnetryk på ryggen. De enkelte trænerteams vil informere om bestilling mm. til træningerne.

Stævner

Alle hold fra U10-U16 bliver tilbudt deltagelse i minimum et stævne i løbet af sæsonen. KLG Håndbold betaler holdgebyret.

Turneringsplan

Der spilles fortrinsvis kampe lørdag eller søndag, men hverdagskampe vil forekomme i et vist omfang. U6 og U8 holdene deltager i 5-6 stævner i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen

Sune Kjeldgaard
Formand

Email: klghaandbold@gmail.com
Telefon: 40 87 25 32
Michael Frahm
Næstformand

Email: wdkmifr@hotmail.com
Telefon: 42 42 40 69
Charlotte Klejstrup
Kasserer

Email: ck.sille@hotmail.com
Telefon: 23 39 11 69
Ole Blok
Bestyrelsesmedlem

Email: blokberg@gmail.com
Telefon: 22 67 74 26
Claus Hansen
Bestyrelsesmedlem

Email: c.b.hansen@mail.tele.dk
Telefon: 21 64 06 82
Thomas Pedersen
Bestyrelsmedlem

Email: thomas.pedersen@unilever.com
Telefon: 27 88 71 89
Jakob Vig
Bestyrelsesmedlem

Email: vigjakob@gmail.com
Telefon: 51 94 94 22

Ungdomsudvalget

Dorthe Møller Andersen

Email: dorthedan@me.com
Telefon: 22 28 34 46
Tina Windfeld

Email: windfeld@webspeed.dk
Telefon: 23 92 70 72
Hanne Laier
Email: laierhanne@gmail.com
Telefon: 28 58 63 92
Lone Birch
Email:
Telefon: 29 28 84 50
Bo Bundgaard

Email: bobundgaard@cbn.dk
Telefon: 21 42 49 76
Kevin Steffer
Email: kevin@steffer.dk
Telefon: 20 94 30 80

Ungdomsudvalget

Jakob Vig
Formand

Email: vigjakob@gmail.com
Telefon: 51 94 94 22

Sponsorudvalget

Joakim Halvorsen
Formand

Email: joakim@halvorsenmail.dk
Telefon: 27 77 44 52
Mogens Mortensgaard

Email: mogens@mortensgaard.nu
Telefon: 26 25 95 86
Thomas Pedersen

Email: thomas.pedersen@unilever.com
Telefon: 27 88 71 89

Trænere

Mor, far og barn (årgang 2014 og yngre)

Louise Lykke
Træner

Email: louiselykke95@gmail.com
Telefon: 22 79 93 77
Jan Fonager Nørgaard
Træner

Email: jfnorgaard@hotmail.com
Telefon: 29 84 32 84
Stine Atzen
Træner

Email: s_atzen@hotmail.com
Telefon: 27 52 21 07

U6 Mix (årgang 2012 + 2013)

Vil du gerne være en del af KLG Håndbold?